Vernostný program

Úvod Info

1. Vernostný program umožňuje registrovaným zákazníkom získať pri nákupe v internetovom obchode www.mhprodukty.sk body, ktoré môžu využiť pri ďaľšom nákupe pre zľavu z objednávky.

2. Pre vstup do vernostného programu je potrebné sa registrovať a zvoliť si prihlasovacie meno a heslo.

3. Výhody spojené s Vernostným programom a členstvo vo Vernostnom programe nie sú právne vymáhateľné a prevoditeľné.

4. Body z objednávky sú na účet zákazníka pripísané až po pripísaní platby na účet internetového obchodu.

5. V prípade vrátenia tovaru, budú z Vášho konta body získané za tovar ktorý bol vrátený, odrátané.

6. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo vylúčiť zákazníka z Vernostného programu aj bez predchádzajúceho upozornenia, v prípade ak zákazník poruší Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu. S vylúčením zákazník stráca a zanikajú mu všetky výhody vyplývajúce z členstva vo Vernostnom programe. Vylúčenie z Vernostného programu bude zákazníkovi oznámené emailom na emailovú adresu uvedenú pri registrácii. Vylúčený zákazník nemá nárok na opätovnú registráciu vo Vernostnom programe.

7. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na ukončenie Vernostného programu. Termín ukončenia oznámi svojim zákazníkom v dostatočnom predstihu. Po tomto termíne nebudú pripisované body ani uplatňované žiadne výhody.

8. Zákazník čestne prehlasuje, že registráciou vo Vernostnom programe dáva súhlas v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci vo svojich informačných systémoch v manuálnej aj automatizovanej forme spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska vrátane ulice, čísla domu, obce a PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov zákazníka v súlade s ust. § 17 ods. 1 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom predávajúcemu.  

 

 

 

Copyright 2015 - 2019 © mhprodukty